Algemene voorwaarden ‘t Leydsch Wijnhuys

 1. leidswijnhuis.nl, en leydschwijnhuys.nl zijn trademarks en websites van ‘t Leydsch Wijnhuys . Ten behoeve van deze voorwaarden wordt onder “‘t Leids Wijnhuis” verstaan ‘t Leydsch Wijnhuys
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘t Leids Wijnhuis. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze alleen schriftelijk overeengekomen zijn.
 3. ‘t Leids Wijnhuis heeft te alle tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de leidswijnhuis.nl, en leydschwijnhuys.nl websites te wijzigen.
 4. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website. Op verzoek wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

  Minimum leeftijd afnemer
 5.  Leids Wijnhuis verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

  Aanbiedingen en overeenkomsten
 6. Alle aanbiedingen van ‘t Leids Wijnhuis zijn vrijblijvend. ‘t Leids Wijnhuis behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden
 7. Een overeenkomst tussen ‘t Leids Wijnhuis en de afnemer komt tot stand nadat de afnemer op de website op de “bestellen” icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft, en het “bevestig bestelling ” icoon heeft gedrukt.
 8. Afbeeldingen van wijnen zoals op de website aangegeven kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde wijnen, reden hiervan is dat wijnproducenten hun etiketten zonder opgaaf van reden hun etiket kunnen wijzigen.

  Minimale bestelgrootte en verwerking van uw online bestelling

 9. Bestelling per fles is mogelijk. De totale bestelling dient minimaal drie flessen te zijn.
 10. Uw bestelling wordt de eerstvolgende woensdag na plaatsing van uw order verwerkt. U ontvangt uw bestelling hierdoor op donderdag of vrijdag.

  Prijzen en Betaling
 11. Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en omzetbelasting (btw), en exclusief bezorgkosten.
 12. Bestellingen vanaf €150,00 worden binnen Nederland gratis bezorgd.
 13. Bij bestelllingen minder dan €150,00 wordt er €9,50 (incl btw) bezorgkosten in rekening gebracht.
 14. Voor verzending naar België gelden verzendkosten van €22,50 incl btw
 15. De factuur wordt automatisch bij bestelling naar uw email toegezonden bij het bestellen op de website.
 16. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is ‘t Leids Wijnhuis gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 2% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. ‘t Leids Wijnhuis zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen.
 17. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft ‘t Leids Wijnhuis het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

  Uitsluitend voor zakelijke afnemers
 18. ‘t Leids Wijnhuis ondersteunt verschillende “on-line” alsmede “off-line” betalingsmethoden. De zakelijke afnemer kan een andere betalingsmethoden kiezen dan de aangegeven afrekenprocedure op de website.
 19. Zakelijke afnemers dienen vooraf, schriftelijk met ‘t Leids Wijnhuis een betalingsmethode overeen te komen, evenals een betalingstermijn van maximaal 14 dagen en een maximaal toegestaan krediet.
 20. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, op de door de afnemer gekozen methode.Bezorging/leveringstermijnen
 21. Leveringen zijn mogelijk binnen de op de ‘t Leids Wijnhuis website genoemde landen binnen de Europese Unie.
 22. De levertijd bedraagt tussen de 1 tot 9 werkdagen. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
 23. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door ‘t Leids Wijnhuis overschreden wordt, zal ‘t Leids Wijnhuis de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met ‘t Leids Wijnhuis te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan ‘t Leids Wijnhuis te melden.
 24. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat ‘t Leids Wijnhuis het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 25. ‘t Leids Wijnhuis behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.

  Eigendomsvoorbehoud
 26. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van ‘t Leids Wijnhuis, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan ‘t Leids Wijnhuis zijn voldaan.

  Risico
 27. Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor ‘t Leids Wijnhuis. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door ‘t Leids Wijnhuis kunnen worden uitgesloten.
 28. ‘t Leids Wijnhuis houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. ‘t Leids Wijnhuis hoeft de afnemer hiervan vóór levering niet op de hoogte stellen.

  Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
 29. ‘t Leids Wijnhuis is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

  Afkoelingsperiode
 30. Nadat de afnemer het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de afnemer de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met ‘t Leids Wijnhuis te ontbinden. De afnemer hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 31. Indien de afnemer de overeenkomst ingevolge bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de afnemer dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan ‘t Leids Wijnhuis te melden. De afnemer dient het product – na overleg met ‘t Leids Wijnhuis – te sturen naar een door ‘t Leids Wijnhuis vastgesteld retouradres. De afnemer dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 32. Indien de afnemer reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de afnemer de overeenkomst met ‘t Leids Wijnhuis ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal ‘t Leids Wijnhuis deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat ‘t Leids Wijnhuis het door de afnemer geretourneerde product heeft ontvangen, aan de afnemer terugbetalen.
 33. ‘t Leids Wijnhuis behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, of door de schuld van de afnemer (anders dan die van ‘t Leids Wijnhuis of de leverancier van het product) is beschadigd.
 34. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van ‘t Leids Wijnhuis schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal ‘t Leids Wijnhuis de afnemer hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. ‘t Leids Wijnhuis heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

  Klachten
 35. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken bij ‘t Leids Wijnhuis (bereikbaar via e-mail steven@leidswijnhuis.nl of per telefoon (de nummers staan vermeld op de website).
 36.  ‘t Leids Wijnhuis zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. ‘t Leids Wijnhuis zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

  Persoonsgegevens
 37. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 38. Tenzij de afnemer heeft aangegeven dat de afnemer hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de afnemer worden opgenomen in een centraal bestand van ‘t Leids Wijnhuis. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de afnemer volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van ‘t Leids Wijnhuis.
 39.  De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. ‘t Leids Wijnhuis deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.

  Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 40. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ‘t Leids Wijnhuis website, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Ivan IT. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door ‘t Leids Wijnhuis, de Ivan IT informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 41. Afnemers en bezoekers van de ‘t Leids Wijnhuis website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door ‘t Leids Wijnhuis geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

  Toepasselijke recht en geschillenregeling
 42. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ‘t Leids Wijnhuis is het Nederlands recht van toepassing.
 43. Geschillen tussen ‘t Leids Wijnhuis en de afnemer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

  Correspondentie
 44. Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met ‘t Leids Wijnhuis, Koningstraat 58, 2351 PJ Leiderdorp (overige contactgegevens staan vermeld op de website).
 45. ‘t Leids Wijnhuis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 61179566
 46. Het BTW-nummer is NL002044235B45
icon footer